תקנון אדווה :

קבלת תנאי שימוש

שימוש באתר זהadvasail.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו לרבות באפליקציה המותאמת לטלפונים חכמים ("האתר"), על ידך – משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), הגשת הצעה לרכישה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, , שכתובתה רחוב המרינה הכחולה אשדוד  (" אדווה בית ספר לשייט ").

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד  אדווה בית ספר לשייט , האתר, בעלי האתר, מנהלי  אדווה בית ספר לשייט , דירקטורים ב- אדווה בית ספר לשייט , סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות  אדווה בית ספר לשייט על פי תנאי השימוש.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את  אדווה בית ספר לשייט כלפי מבצעי הפעולות באתר.

 אדווה בית ספר לשייט שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שוברים למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

א. השימוש באתר

 1. כללי
  1. האתר מופעל על ידי  אדווה בית ספר לשייט ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות.
  2.  אדווה בית ספר לשייט מציעה למכירה באתר, בין השאר, שוברים בשיטת המכירה הקבוצתית, אשר ניתן להחליפם במוצרים ו/או בשירותים אצל ספקי המוצרים ו/או השירותים ("בית העסק", "בתי העסק", לפי העניין).
  3. למען הסר ספק,  אדווה בית ספר לשייט אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר ניתן לרוכשם מבית העסק באמצעות מימוש השוברים הניתנים לרכישה על ידי משתמש הקצה, לרבות במסגרת הרכישה הקבוצתית.
  4. המוצרים ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם מבית העסק ניתן להשתמש בשוברים הנמכרים באתר במסגרת קבוצת הרכישה, מוצעים על ידי בתי העסק השונים ולא על ידי  אדווה בית ספר לשייט .
  5.  אדווה בית ספר לשייט מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת מוצרים ו/או שירותים ואין לראות ב- אדווה בית ספר לשייט  כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות ב- אדווה בית ספר לשייט  כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.
  6. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך – משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
  7. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.
  8. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
  9. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת  אדווה בית ספר לשייט , וש- אדווה בית ספר לשייט  לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות ב- אדווה בית ספר לשייט  וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות ב- אדווה בית ספר לשייט , יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את  אדווה בית ספר לשייט בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
  10. ל- אדווה
 2. נראות העסקאות באתר – כללי
  1. תמונות/סרטוני וידאו המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינן מחיבות את האתר.
 3. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1.  שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסו בית ספר לשייט  תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר.  אדווה בית ספר לשייט רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
  2. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.ר הודעה בנדון.
  3. במידה ו- אדווה בית ספר לשייט  תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות ובכלל זה שינויים הנוגעים להוספת עמלות ותשלומים נוספים),  אדווה בית ספר לשייט תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל  אדווה בית ספר לשייט ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
  4. כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.
  5. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משתמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו השינויים החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.
  6. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

 

 

 1. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
  1. כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של  אדווה בית ספר לשייט או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מ- אדווה בית ספר לשייט , אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
  2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ- אדווה בית ספר לשייט  או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מ- אדווה בית ספר לשייט  – גרו (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של  אדווה בית ספר לשייט המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של  אדווה בית ספר לשייט .
  3. משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן ל- אדווה בית ספר לשייט  זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק ל- אדווה בית ספר לשייט  את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של  אדווה בית ספר לשייט וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של  אדווה בית ספר לשייט .
 2. היעדר אחריות
  1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.  אדווה בית ספר לשייט , הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או שוברים שיסופקו באמצעות האתר.
  2. הגישה לאתר מסופקת "כמות שהוא" ("AS-IS" ו-"AS-AVAILABLE"). בית העסק אחראי לפרסום ההצעה ומימוש השובר.  אדווה בית ספר לשייט אינה מספקת כל מצג, אחריות, הצהרה או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות.
  3.  אדווה בית ספר לשייט אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. 
  4. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, שמות היצרנים/ספקים/בתי העסק וכיו"ב.
  5.  אדווה בית ספר לשייט לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
  6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל  אדווה בית ספר לשייט לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
 3. הגבלת אחריות
  בשום מקרה,  אדווה בית ספר לשייט לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
  בשום מקרה, חבותה ואחריותה של  אדווה בית ספר לשייט , בשל שובר ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכום שנסלק עבור משתמש הקצה באמצעות האתר בגין אותו שובר, וסך האחריות והחבות הכוללת של  אדווה בית ספר לשייט הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים שנסלקו עבור אותו משתמש קצה באמצעות האתר במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה נגד  אדווה בית ספר לשייט .
 4. בקרה, פיקוח ומעקב
  ל- אדווה בית ספר לשייט  תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצ'ט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי  אדווה בית ספר לשייט , כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  אדווה בית ספר לשייט תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר  אדווה בית ספר לשייט סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.
 5. פרטיות
  משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט ו/או כל תשתיות ההודעות, הממסרים והפוסטים באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו.  אדווה בית ספר לשייט אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן  אדווה בית ספר לשייט מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה ל- אדווה בית ספר לשייט  את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של  אדווה בית ספר לשייט .
 6. הענקת רישיון
  על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן ל- אדווה בית ספר לשייט  רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או  טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.
 7. שיפוי ושחרור
  משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את  אדווה בית ספר לשייט ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
  משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את  אדווה בית ספר לשייט מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי השובר, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
 8. ביטול הסכם זה
  אדווה בית ספר לשייט רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות התניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ו- 12.
 9. סימני מסחר
  " אדווה בית ספר לשייט " וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה " אדווה בית ספר לשייט ", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של גרופר קניות חברתיות בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
 10. תוכן צדדים שלישיים
  כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי  אדווה בית ספר לשייט ול- אדווה בית ספר לשייט  לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  אדווה בית ספר לשייט לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות,  אדווה בית ספר לשייט לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
  ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של  אדווה בית ספר לשייט לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו.  אדווה בית ספר לשייט אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו.  אדווה בית ספר לשייט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

ב. השוברים

 1. השוברים – כללי
  כל השוברים המודפסים מהאתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם  אדווה בית ספר לשייט ("השובר", "השוברים", לפי העניין) הם שוברי קידום מכירות, אשר ניתן לרכושם מ- אדווה בית ספר לשייט  על מנת להחליפם במוצרים ו/או בשירותים בהנחה לעומת מחירם הרגיל (לא כולל הנחות שונות שהבית העסק מעניקים מעת לעת), אצל בית העסק שהנפיק את השובר ("בית העסק"). את השובר ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים על כל עסקה ועל כל שובר. על ידי מתן הצעה לרכישת שובר על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
  אדווה בית ספר לשייט מאפשרת לך לרכוש שובר אשר ניתן לפדותו בקשר לרכישת מוצרים ו/או שירותים מבית העסק, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. בית העסק ולא  אדווה בית ספר לשייט , הוא מספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים ובית העסק הוא האחראי היחידי לפדיון השובר שרכשת. 

 

 

 

 1. המוצרים/השירותים המופיעים באתר
  בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך,  אדווה בית ספר לשייט תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת השובר. ל- אדווה בית ספר לשייט  ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק ו/או ל- אדווה בית ספר לשייט  ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי  אדווה בית ספר לשייט הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי  אדווה בית ספר לשייט ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
 2. תשלום וקבלה
  1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  2. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.
  3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי  אדווה בית ספר לשייט וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.
   במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, השובר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.6 להלן.
  4. הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת ממרכז השירות של  אדווה בית ספר לשייט .

 

 1. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה
  1. ביטול רכישת שובר יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 24 זה.
  2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול  אדווה בית ספר לשייט על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן").
  3. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
  4. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
  5. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010.
  6. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
  7. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי  אדווה בית ספר לשייט . בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן  אדווה בית ספר לשייט יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
  8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על די  אדווה בית ספר לשייט לא תחויב על ידי  אדווה בית ספר לשייט בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.
  9. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת השובר בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על  אדווה בית ספר לשייט לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.
  10. ביטול עסקה על ידי משתמש קצה (כפוף לתנאי חוק הגנת הצרכן)
   1. ביטול רכישת שובר יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 24 זה.
   2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול אדווה בית ספר לשייט על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן").
   3. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
    בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם .בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
    בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
   4. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
   5. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010.
   6. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
   7. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי אדווה בית ספר לשייט. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן אדווה בית ספר לשייט יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
   8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי אדווה בית ספר לשייטלא תחויב על ידי אדווה בית ספר לשייטבדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.
   9. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת השובר בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על אדווה בית ספר לשייט לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.

 

 1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו. 
 2.  אדווה בית ספר לשייט רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.
 3. מעת לעת עשויים להופיע באתר  אדווה בית ספר לשייט שוברים לקבלת שירותים או מוצרים מחוץ לישראל (להלן: "שוברים לעסקאות בחו"ל").
  2.למען הסר ספק יובהר, כי על רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל יחולו הוראות תקנון / תנאי שימוש אלו.
 4. למען הסר ספק יובהר, כי על רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל יחולו הוראות תקנון / תנאי שימוש אלו.
 5. בעת הרכישה של שוברים לעסקאות חו"ל, הרוכש מצהיר כי הוא מבין ונותן את הסכמתו לתנאים הבאים:
  1.  אדווה בית ספר לשייט אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המצוינים בשוברים לעסקאות חו"ל, אלא רק מקשרת בין הרוכש לבין בית העסק המקומי. ל  אדווה בית ספר לשייט אין כל אחריות או התחייבות כלשהי כלפי הרוכש בנוגע למימוש העסקה מול בית העסק. בכלל זה,  אדווה בית ספר לשייט אינה אחראית לטיב המוצר ו/או השירות שסופק על ידי בית העסק.
  2. באחריות הרוכש לבדוק, בטרם רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל, את פרטי השובר ולוודא כי הם אכן מתאימים לו ולצרכיו.
  3. מובהר כי  אדווה בית ספר לשייט לא תישא באחריות בגין אי מימוש השובר עקב שינוי מכל סוג ומכל סיבה שהיא בתכניות הנסיעה לחו"ל של הרוכש, בין אם השינוי בתוכניות נעשה על ידי הרוכש ובין אם נגרם כתוצאה מנסיבות חיצוניות.
  4. מובהר כי  אדווה בית ספר לשייט לא תהיה אחראית כלפי הרוכש, בכל צורה או דרך, ולא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם לרוכש בגין אי קיום התחייבות בית העסק כלפי הרוכש, לרבות נזקים שיגרמו בגין איחורים, אספקת מוצר או שירות החורגים מהמצוין בשובר, ועוד.
  5.  אדווה בית ספר לשייט לא תישא באחריות, באופן ישיר או באופן עקיף לכל (1) נזק לגוף או לרכוש אשר עלול להיגרם לרוכש כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (2) נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף, לרבות אובדן זמן, אובדן הנאה, עוגמת נפש, וכיו"ב שעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (3) תקלה, כשל או עיכוב מצד בית העסק המקומי ו/או כל מעשה או מחדל של בית העסק המקומי בעת מימוש או אי מימוש העסקה; (4) כל נזק או הפסד עקב כוח עליון המונעים את מימוש העסקה.
  6. מובהר כי הרוכש לא יהא זכאי להחזר ו/או פיצוי ו/או זיכוי מאי שימוש בשובר ו/או בחלקו, מכל סיבה שהיא, מעבר לאמור בסעיף 26 לתנאי השימוש.

 

 1. אחריות הרוכש היא לוודא, עובר לרכישת השובר, כי יש בידיו את כל הביטוחים וההרשאות הנדרשים לצורך מימוש השובר. יובהר כי  אדווה בית ספר לשייט לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מהיעדר ביטוח מתאים בעת מימוש השוברים לעסקאות בחו"ל, או בכל תשלומי השתתפות עצמית שיידרשו מן הרוכש על ידי המבטח, וזאת, הן במקרים בהם נגרם נזק גוף והן במקרים בהם נגרם נזק ממון ו/או רכוש ו/או עוגמת נפש. 
 2. על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק ימי חג וימי שבתון שונים והאם הם חלים על בית העסק הרלוונטי במדינה בה הם מעוניינים לממש את השובר. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי יכולת של הרוכש לממש את השובר עקב ימי חג ושבתון החלים במדינה בה מצוי בית העסק.
 3. על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק שהוא מקבל את כל הציוד הנדרש מבית העסק בחו"ל לשם מימוש השובר, לרבות ציוד חלופי במקרה של תקלות וכיוצא בזאת.
 4. לצורך מימוש העסקה, על הרוכש לשמור את השובר ולהציגו לבית העסק באופן פיזי או אלקטרוני (באמצעות טאבלט או טלפון נייד).
 5. לסכום השובר עשוי להתווסף מס מקומי או תשלומי חובה אחרים. תשלומים אלו ישולמו על ידי הרוכש ישירות לבית העסק. על הרוכש אחריות לבירור ובדיקת קיומם של תשלומים כאמור.

 

 1. שוברים לעסקאות בבתי עסק מחוץ לישראל
  1. מעת לעת עשויים להופיע באתר  אדווה בית ספר לשייט שוברים לקבלת שירותים או מוצרים מחוץ לישראל (להלן: "שוברים לעסקאות בחו"ל").
  2. למען הסר ספק יובהר, כי על רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל יחולו הוראות תקנון / תנאי שימוש אלו.
  3. בעת הרכישה של שוברים לעסקאות חו"ל, הרוכש מצהיר כי הוא מבין ונותן את הסכמתו לתנאים הבאים:
   1. באחריות הרוכש לבדוק, בטרם רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל, את פרטי השובר ולוודא כי הם אכן מתאימים לו ולצרכיו.
   2. מובהר כי  אדווה בית ספר לשייט לא תישא באחריות בגין אי מימוש השובר עקב שינוי מכל סוג ומכל סיבה שהיא בתכניות הנסיעה לחו"ל של הרוכש, בין אם השינוי בתוכניות נעשה על ידי הרוכש ובין אם נגרם כתוצאה מנסיבות חיצוניות.
   3. מובהר כי  אדווה בית ספר לשייט לא תהיה אחראית כלפי הרוכש, בכל צורה או דרך, ולא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם לרוכש בגין אי קיום התחייבות בית העסק כלפי הרוכש, לרבות נזקים שיגרמו בגין איחורים, אספקת מוצר או שירות החורגים מהמצוין בשובר, ועוד.
   4.  אדווה בית ספר לשייט לא תישא באחריות, באופן ישיר או באופן עקיף לכל (1) נזק לגוף או לרכוש אשר עלול להיגרם לרוכש כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (2) נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף, לרבות אובדן זמן, אובדן הנאה, עוגמת נפש, וכיו"ב שעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (3) תקלה, כשל או עיכוב מצד בית העסק המקומי ו/או כל מעשה או מחדל של בית העסק המקומי בעת מימוש או אי מימוש העסקה; (4) כל נזק או הפסד עקב כוח עליון המונעים את מימוש העסקה.
   5. מובהר כי הרוכש לא יהא זכאי להחזר ו/או פיצוי ו/או זיכוי מאי שימוש בשובר ו/או בחלקו, מכל סיבה שהיא, מעבר לאמור בסעיף 26 לתנאי השימוש.
   6. בית העסק המקומי עשוי להציע לרוכש לרכוש מוצרים או שירותים נוספים אשר אינם כלולים בשובר. במקרה כזה, הרוכש יבצע את עסקת רכישת המוצרים או השירותים הנוספים ישירות מול בית העסק ול-  אדווה בית ספר לשייט לא תהיה כל אחריות בנוגע למוצרים כאלו או אחרים שירותים אלו או לעסקה במסגרתה נרכשו.
   7. אחריות הרוכש היא לוודא, עובר לרכישת השובר, כי יש בידיו את כל הביטוחים וההרשאות הנדרשים לצורך מימוש השובר. יובהר כי  אדווה בית ספר לשייט לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מהיעדר ביטוח מתאים בעת מימוש השוברים לעסקאות בחו"ל, או בכל תשלומי השתתפות עצמית שיידרשו מן הרוכש על ידי המבטח, וזאת, הן במקרים בהם נגרם נזק גוף והן במקרים בהם נגרם נזק ממון ו/או רכוש ו/או עוגמת נפש. 
   8. על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק ימי חג וימי שבתון שונים והאם הם חלים על בית העסק הרלוונטי במדינה בה הם מעוניינים לממש את השובר. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי יכולת של הרוכש לממש את השובר עקב ימי חג ושבתון החלים במדינה בה מצוי בית העסק.
   9. לצורך מימוש העסקה, על הרוכש לשמור את השובר ולהציגו לבית העסק באופן פיזי או אלקטרוני (באמצעות טאבלט או טלפון נייד).
   10. לסכום השובר עשוי להתווסף מס מקומי או תשלומי חובה אחרים. תשלומים אלו ישולמו על ידי הרוכש ישירות לבית העסק. על הרוכש אחריות לבירור ובדיקת קיומם של תשלומים כאמור.
  4. האתר ו/או העמוד ו/או עסקאות שיסומנו באופן ייעודי ("אתר המבצעים") מופעל על ידי  אדווה בית ספר לשייט ומספק שירות (On-line) של פרסום כזה או אחר , הנחות והטבות ברכישת מוצרים ו/או שירותים מבתי עסק ו/או נותני שירות שונים, הכוללים קישורים לאתר בית העסק ו/או הצד השלישי בהתאמה ("המבצעים").
  5. למען הסר ספק, תנאי השימוש של אתר  אדווה בית ספר לשייט , לרבות מדיניות הפרטיות של  אדווה בית ספר לשייט , חלים בכללותם (בשינויים המחויבים) גם על פעילות ו/או עמוד ו/או אתר המבצעים.
  6. כרוכים בכך אינם באחריותה של  אדווה בית ספר לשייט . בכלל זאת,  אדווה בית ספר לשייט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם למשתמש הקצה כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שבתוך האתר אינטרנט של המפרסם, לרבות כתוצאה מווירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות אחרות.
  7.  אדווה בית ספר לשייט ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר המבצעים, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר המבצעים פעילות בלתי חוקית.
   2. אם אירעה תקלה טכנית שמנעה פרסום של המבצע כדבעי.
   3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים (לשיקול דעתה של  אדווה בית ספר לשייט ) את המשך פרסום המבצע.
   4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
  8. אם נודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם ו/או תכנים בלתי הולמים, בלתי מוסריים או בלתי חוקיים שהתפרסמו במודעה המצויה באתר המבצעים, אנא הודע לנו מיד באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: advaschool1@gmail.com
  9.   אדווה בית ספר לשייט תעשה מאמץ סביר לברר את הדברים ולתקנם במידת הצורך בתוך זמן סביר. יובהר בזאת כי  אדווה בית ספר לשייט לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כתוצאה ממידע שגוי או חסר כאמור ו/או מאי הסרתו או מאי תיקונו על ידי המפרסם או על ידי אדווה בית ספר לשייט.
  10. אם נודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם ו/או תכנים בלתי הולמים, בלתי מוסריים או בלתי חוקיים שהתפרסמו במודעה המצויה באתר המבצעים, אנא הודע לנו מיד באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה:
  11. advaschool1@gmail.com
  12.  אדווה בית ספר לשייט תעשה מאמץ סביר לברר את הדברים ולתקנם במידת הצורך בתוך זמן סביר. יובהר בזאת כי אדווה בית ספר לשייט לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כתוצאה ממידע שגוי או חסר כאמור ו/או מאי הסרתו או מאי תיקונו על ידי המפרסם או על ידי אדווה בית ספר לשייט.
  13. המבצעים שמופיעים באתר המבצעים הם באחריות הבלעדית של בתי העסק ו/או נותני השירות, אשר הפרסום מובא מטעמם. אדווה בית ספר לשייט לא תישא בכלל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין ומכל סוג שהוא שייגרם למשתמש הקצה עקב השימוש באתר המבצעים, הסתמכות על המידע המובא בפרסום המופיע באתר המבצעים וכיוצא באלו. למשתמש הקצה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אדווה בית ספר לשייט ו/או מי מטעמה בגין המידע המפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים הישרים (ככל שיהיו).
  14. אדווה בית ספר לשייט לא תישא באחריות ישירה ו/או עקיפה בגין הפרעה לשימוש באתר המבצעים, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות אתר המבצעים והמידע המובא באתר המבצעים. אדווה בית ספר לשייט אינה מתחייבת כי השימוש באתר המבצעים ובקישורים המוצעים בו לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם ובכל מקרה אדווה בית ספר לשייט אינה אחראית להפרעות כאמור.

שונות

 1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 2. הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 3. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי אדווה בית ספר לשייט לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של אדווה בית ספר לשייט לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 4. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 5. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.